Zaloguj  •   Przypomnij hasło  •   Rejestracja  •   Kontakt

Załóż Nest Konto
i odbierz Premię gwarantowaną 75 zł

Formularz kontaktowy


Imię

Nazwisko

E-mail

Temat wiadomości

Wiadomość


Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 314 937 000 zł.

Akcja pod nazwą "Nest Konto z Premią gwarantowaną 75 zł" trwa od 21.07.2017 roku do 31.07.2017 roku lub do wyczerpania ustalonej liczby Premii promocyjnych dla Nowego Klienta Nest Banku. Liczba Premii w Promocji jest limitowana i wynosi: 420 sztuk.

Uczestnikami Promocji mogą być:
1. Pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również spełniające warunki określone w regulaminie świadczenia usług dla konsumentów dotyczące produktów Banku, zamieszczonym na stronie www.nestbank.pl;
2. Osoby, które złożą Wniosek o otwarcie Nest Konta dla klientów indywidualnych
3. Osoby, które nie posiadają (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) i nie posiadały (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oferowanego dotychczasowo przez Nest Bank (także pod innymi nazwami handlowymi), jak również nie złożyły wniosku o taki rachunek, który jest w trakcie rozpatrywania przez Partnera.

Uczestnikami Promocji nie mogą być:
1. Pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Aby skorzystać z Promocji i otrzymać Premię należy spełnić warunki określone w Regulaminie Promocji, w tym m.in.:
• zarejestrować e-maila w Promocji w serwisie https://nestkonto.zpremia.pl
• złożyć w okresie obowiązywania Promocji Wniosek o Nest Konto wyłącznie poprzez Stronę Promocyjną;
• dokonać transakcji bezgotówkowej (płatność kartą wydaną do Nest Konta/przelew) na łączną kwotę min. 150zł w okresie 60 dni od daty złożenia wniosku o Nest Konto

Organizatorem Promocji jest Agora Performance, której włąścicielem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Nest Konto jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Nest Koncie jest zmienne i na dzień 30.06.2017 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, korzystania z wpłatomatów w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart oraz Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank.

Copyright © Agora SA